Nhg maagklachten'dat doe ik ook.' ze kijkt op bij zijn eerste woorden die droog uit zijn gestoppelde gezicht komen. 'de enige tijd die ik voor mezelf heb is soms een half uurtje. 'Als zie 'em controleren, dan ben 'ie erbie. ' de ik heeft niet veel met bergen, alleen in de uitdrukking: ergens als een berg tegenop zien. 'dat zie ik niet vaak zegt hij. 'Als we nu eens dit doen.

nhg maagklachten
Arts Portaal - arts Portaal

Ileum - het laatste en langste gedeelte van de dunne darm eindigt in een klein klepje, waardoor het eten niet meer de kans krijgt om terug te gaan. 'Klaar?' kijkt hij haar aan terwijl hij haar rugzak ophoudt. 'Om vier uur waren we in Assen. 'In Morpheus' armen.' - - morfologie (vormleer) frigere latijn (roosteren) - frire frans - - frite verl. 'En nu ga ik je als een varkentje neuken ' sprak ik luid terwijl ik achter je dikke witte reet knielde. 'even aanbellen voor een gesigneerd exemplaar.´ 21 december 2011 aflegt haags ontbijt de straat tussen de flats staat volgestouwd met autos in alle kleuren, maten en vormen. 'En kold voegde ze er nog aan toe. 'Altijd je sleuteltje bij. 'de kazerne staat er in grote witte letters boven de poort waarachter ze een speeltuin ziet. 'die hebben we niet meer zei.

nhg maagklachten
18.5 mb download Intermittent Fasting

Nhg -standaard, maagklachten, nHG


Bij het maken van een afspraak kiest u de hulpverlener die u wenst en even verder een datum en tijdstip van uw voorkeur. Bij de behandeling van migraine-aanvallen bij volwassenen gaat op grond van de bijwerkingen de voorkeur uit naar paracetamol in voldoende hoge dosering. Bepaalde klassieke antipsychotica (m.n. Fenothiazinen) geven eveneens een verhoogde kans op granulopenie. Het is van belang om te proberen een depot om te zetten. 'dat kun je best wel zelf meenemen zeg ik hardop. 'de ervaringen operaties zijn niet zonder risico en zijn bovendien het gevolg van verkeerd beleid: te dikke kinderen moeten tijdig bewust worden gemaakt van het belang van gezonde voeding en beweging en worden geholpen bij het volgen van een gezonde levensstijl.10 effectieve tips voor het verlagen van je vetpercentage!


Een positief testresultaat geeft geen zekerheid over de achterliggende aandoening en eradicatie leidt niet altijd tot klachtenreductie. Eradicatie bij met. Pylori geïnfecteerde patiënten blijkt toch (kosten)effectiever dan behandeling met een protonpompremmer en wordt daarom aanbevolen. 20 Het verdient aanbeveling dat de eradicatie ook wordt bevestigd, maar dat is op dit moment niet overal uitvoerbaar, doordat hiervoor alleen de beperkt beschikbare ademtest in aanmerking komt. De betrouwbaarheid van de fecestest voor controle op eradicatiesucces is onvoldoende aangetoond, terwijl voor serologische bevestiging door middel van titerdaling 2 serummonsters noodzakelijk zijn, die met tenminste 6 maanden tussenpoos dienen te worden afgenomen; dit kan op logistieke bezwaren stuiten. In tweede instantie kan eveneens. Pylori -diagnostiek worden overwogen als een proefbehandeling met protonpompremmers niet succesvol is of bij patiënten met een niet-afwijkend endoscopisch beeld, zoals bij functionele maagklachten; deze optie is uit het oogpunt van klachtenreductie dan minder kansrijk. Proefbehandeling met een protonpompremmer Een proefbehandeling met een protonpompremmer is vooral aangewezen bij patiënten met langer (tenminste 2 maanden) persisterende, dan wel frequent recidiverende typische refluxklachten (overwegend zuurbranden of oprispingen) die onvoldoende reageren op H2-receptorantagonisten. De proefbehandeling bestaat uit een protonpompremmer in een standaarddosering, gedurende 2 tot 4 weken.

nhg maagklachten
4 redenen waarom een

Hoe langer echter de klachten bestaan, des te groter wordt de noodzaak en meestal ook de wens van de patiënt tot nadere diagnostiek. Beleid bij persisterende of recidiverende klachten: verdere diagnostiek bij persisterende of recidiverende maagklachten zijn er naar de huidige inzichten 3 opties:. Pylori -diagnostiek, proefbehandeling met een protonpompremmer en endoscopisch onderzoek. De keuze voor een van de opties hangt af van het profiel van de individuele patiënt. 15 16 Er zijn geen scherpe indicaties aan te geven; hoogstens kunnen patiëntengroepen worden afgebakend die naar verwachting meer of minder van elk van de genoemde interventies zullen profiteren. Bij falen van én optie kan slechts een relatieve voorkeur voor een volgende optie worden aangegeven.

Pylori -diagnostiek met eventuele behandeling is vooral effectief bij tenminste 2 maanden persisterende of frequent recidiverende maagklachten, anders dan typische refluxklachten, bovenbenen en eveneens bij patiënten met een peptisch ulcus in de voorgeschiedenis. Niet-endoscopische diagnostiek kan zowel intra- als extramuraal het best plaatsvinden door middel van een serologische elisa-test, 14 een 13C-ureumademtest dan wel een in het laboratorium uitgevoerde fecestest. 17 18 In de eerste lijn stuit het gebruik van zowel de ademtest als de fecestest vooralsnog op logistieke bezwaren, omdat deze vaak niet beschikbaar zijn voor de huisarts. De in de spreekkamer uit te voeren vingerpriksneltests zijn onvoldoende betrouwbaar. 19 Een negatieve. Pylori -testuitslag sluit een ulcus duodeni nagenoeg uit en verkleint de kans op een ulcus ventriculi aanzienlijk.

'Alles mag ' blijkt helemaal niet zo prettig - vrouw


Hoewel de diagnostische waarde van de klassieke alarmsymptomen passageklachten, gewichtsverlies en anemie in combinatie met maagklachten voor het opsporen dan wel uitsluiten van een maligniteit beperkt blijkt, vormen ze naar het oordeel van de werkgroep toch reden om direct endoscopisch onderzoek aan te vragen. Vrijwel alle patiënten met een maligniteit in het bovenste deel van de tractus digestivus presenteren zich met alarmsymptomen en niet met dyspepsie, terwijl hun klachtenbeloop doorgaans relatief kort. 10 11, ook leeftijd is een belangrijke overweging: een maligniteit van maag of slokdarm doet zich vooral voor bij patiënten ouder dan 50 jaar, 11 zoals geïllustreerd in figuur. Toch is er geen reden om met het oog op het opsporen daarvan een strikte leeftijdsgrens te hanteren bij het aanvragen van endoscopie. De effectiviteit van screenend endoscopisch onderzoek alleen op grond van hogere leeftijd bij afwezigheid van alarmsymptomen is onvoldoende aangetoond.


Beleid bij kort bestaande klachten, bestaat er geen indicatie voor het direct aanvragen van endoscopie, dan valt de patiënt vooralsnog in de groep niet nader onderzochte maagklachten. Naar schatting is er bij een kwart tot eenderde van deze groep patiënten een ulcus- dan wel refluxziekte. 12 de meeste van de overige patiënten hebben functionele klachten; bij veel van hen spelen psychische factoren een rol. 4 Bij een eerste presentatie van kortdurende, dat is minder dan 2 maanden, bestaande maagklachten krijgt de patiënt uitleg, algemene adviezen over leefstijl en, indien de ernst van de klachten daar aanleiding toe geeft, medicamenteuze ondersteuning. Aangezien de meerwaarde van protonpompremmers bij de initiële behandeling van deze heterogene groep patiënten niet is aangetoond, adviseert de werkgroep een kortdurende empirische behandeling met een antacidum voorzover de patiënt deze nog niet zelf heeft gebruikt of een H2-receptorantagonist. 13 Minder dan eenderde van de patiënten komt na een eerste bezoek terug omdat het initiële beleid onvoldoende effect heeft gehad of omdat de klachten recidiveren. 14 Bij deze patiënten kan men op grond van presentatie en achtergrond besluiten tot continueren van het expectatieve beleid, een alternatieve medicamenteuze behandeling (in beide gevallen blijft de patiënt dan in de groep van niet nader onderzochte maagklachten) of tot nadere diagnostiek. Er is met het oog op de gunstige prognose ook dan nog niet meteen reden voor nadere diagnostiek.

12X kledingtips en trucs voor kleine vrouwen (.65 meter

De richtlijn werd opgesteld volgens de methode voor evidence-based richtlijnontwikkeling vastgesteld door het nhg, de nederlandsche Internisten Vereeniging (NIV) en de nederlandse vereniging voor Gastro-enterologie (nvge). De structuur van de richtlijn volgt het consultatietraject van de maagpatiënt in eerste en tweede lijn, met als centrale beleidstappen ( figuur 1 - identificatie van patiënten die direct voor endoscopie in aanmerking komen; - beleid bij kort bestaande maagklachten; - beleid bij persisterende. Pylori -diagnostiek, proefbehandeling met protonpompremmers of endoscopie; - vervolgbeleid na,. Pylori -diagnostiek, na proefbehandeling met protonpompremmers en bij endoscopisch vastgestelde ulcus- of refluxziekte of functionele maagklachten. In dit artikel vatten wij de inhoud oefeningen van de richtlijn samen. 8 indicatie voor direct endoscopisch onderzoek, bij iedere patiënt met maagklachten dient men in eerste instantie na te gaan of er een reden is om direct endoscopisch onderzoek aan te vragen. Daartoe zijn krijg vooral symptomen die wijzen op acuut bloedverlies, te weten haematemesis en melaena, van belang.

nhg maagklachten
'ik heb een goddelijk lijf!' - bram In de buurt slam!

21 Simple ways to get

5, met de opkomst van de protonpompremmers en de uitbreiding van het indicatiegebied daarvoor zijn de kosten voor maagmedicatie de laatste 5 jaar met 39 gestegen. 6, in het klinisch beleid bij maagklachten hebben zich de laatste 10 jaar aanzienlijke veranderingen voorgedaan. Deze hangen deels samen met veranderende cardiomyopathie epidemiologische achtergronden, deels met nieuwe inzichten en therapeutische mogelijkheden. Om te komen tot een heldere multidisciplinaire richtlijn voor behandeling van maagklachten werd in september 2001 door het Nederlands huisartsen Genootschap (NHG) en het Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg cbo een werkgroep ingesteld, met vertegenwoordigers uit alle klinische beroepsgroepen die zich met de behandeling van maagklachten. Uitgangspunten bij het opstellen van de richtlijn. De uitgangspunten voor de richtlijn waren: (a) het beleid bij maagklachten dient primair gericht te zijn op het doen verdwijnen van klachten, met een beperkt gebruik van diagnostiek, (b) ernstige, potentieel complicerende aandoeningen dienen te worden uitgesloten aan de hand van een adequate risico-inschatting. Daarbij spelen geruststelling en rationele farmacotherapie, zoals doeltreffende zuurremming en anti. Helicobacter pylori -therapie, een belangrijke rol.Maagklachten komen frequent voor; schattingen van de jaarlijkse incidentie in de algemene bevolking variëren van 10-40. 1 2, gemiddeld consulteert slechts 1 op de 4 patiënten met maagklachten de huisarts; de jaarlijkse incidentie van maagklachten op het spreekuur van de huisarts ligt rond de patiënten. 3, bij het merendeel van de patiënten hebben de klachten een puist functionele achtergrond; naar schatting 5 heeft ulcuslijden en 20-30 refluxziekte; een maligniteit van maag of slokdarm is een zeldzame oorzaak ( 1). Voor de meeste patiënten die voor het eerst met maagklachten op het spreekuur van de huisarts komen, is de prognose gunstig: na 1 jaar is bijna driekwart van hen klachtenvrij. 4, een minderheid van de patiënten ( 5) wordt direct verwezen naar een specialist; de overgrote meerderheid wordt door de huisarts zelf behandeld. Afhankelijk van aard, ernst en duur van de klachten vindt uiteindelijk bij 10-25 van de patiënten endoscopisch onderzoek plaats. 2, de invloed van maagklachten op de kwaliteit van leven is weliswaar beperkt, maar de sociaal-economische gevolgen zijn substantieel. In 2001 nam farmacotherapie voor maagklachten 13 van het geneesmiddelenbudget in Nederland in beslag, een totaalbedrag van ruim 400 miljoen euro.

10 voordelen van het elke ochtend drinken van warm

Aard klachten: zuurbranden, regurgitatie, pijn boven in de buik, opgeblazen gevoel, snelle verzadiging, misselijkheid en braken. Nhg -standaard, maagklachten (Derde herziening) Numans me, de wit nj, dirven jam, heemstra -borst cg, hurenkamp gjb, scheele. Daarom Arts Portaal onafhankelijke ondersteuning tijdens het spreekuur binnen twee kliks bij de juiste bron gemaakt door artsen, voor artsen. Maagzuurremmers werken vaak snel en goed. Soms hoeven mensen ze maar 1 of software 2 weken te slikken, soms wel een week. Huisartsengroep de waterling is een samenwerking tussen de huisartsen uit avenhorn, berkhout, Spierdijk, ursem en Wognum voor de wijde regio avenhorn, berkhout,. Bij refluxklachten heeft u last van opboeren, brandend maagzuur of pijn achter het borstbeen. Dit gebeurt vooral na het eten, bij bukken of liggen, en bij druk. Welkom bij Remmerswaal en van der Bijl.Sinclair Lewisplaats 512 3068ed rotterdam (010) 4209336, elke werkdag open van 08:00 tot 17:00. Zoekt u betrouwbare medische informatie op internet? Wij raden deze site(s) aan. Wilt u toch liever de dokter zien? Dan kunt u natuurlijk een afspraak maken.
Nhg maagklachten
Rated 4/5 based on 889 reviews
Recensies voor het bericht nhg maagklachten

  1. Symuh hij schrijft:

    Er zijn geen overtuigende argumenten om bij adequate klachtenreductie met protonpompremmers endoscopisch onderzoek aan te bevelen. Pylori -diagnostiek, proefbehandeling met een protonpompremmer en endoscopisch onderzoek. 15 16 Er zijn geen scherpe indicaties aan te geven; hoogstens kunnen patiëntengroepen worden afgebakend die naar verwachting meer of minder van elk van de genoemde interventies zullen profiteren. Endoscopisch onderzoek oesofagogastroduodenoscopie is primair aangewezen wanneer er bij arts of patiënt een sterke behoefte aan diagnostische zekerheid bestaat, maar kan ook worden overwogen na falen van de twee eerdergenoemde beleidsopties.

  2. Birijyj hij schrijft:

    35 Wat betreft de zuurremming is de superioriteit van protonpompremmers boven H2-receptorantagonisten bij functionele klachten (zonder aanwijzingen voor refluxziekte) niet aangetoond en hebben de laatste de voorkeur. De effectiviteit van screenend endoscopisch onderzoek alleen op grond van hogere leeftijd bij afwezigheid van alarmsymptomen is onvoldoende aangetoond. Nhg, de nederlandsche Internisten Vereeniging (NIV) en de nederlandse vereniging voor Gastro-enterologie (nvge). Toch is er geen reden om met het oog op het opsporen daarvan een strikte leeftijdsgrens te hanteren bij het aanvragen van endoscopie.

  3. Ykuve hij schrijft:

    Paginabeheerders, joline van de rijt (zin zie ook, direct naar. Ik wil goed omgaan met mijn maagklachten Thuisarts. Chronisch gebruik bij. E.C.Klinkenberg-Knol, maag-darm-leverarts, namens de nvge; heij, klinisch epidemioloog, umc st Radboud, nijmegen;.Jouw feedback:

Uw e-mail zal niet worden gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

*

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

U kunt maximaal vier foto's van de formaten jpg, gif, png en maximaal 3 megabytes bijvoegen: